Download hier de algemene voorwaarden van De Buitenbeleving 2018

Definities
In deze algemene voorwaarde wordt verstaan onder:

De Buitenbeleving
Degene die de in de betreffende opdracht genoemde adviezen, plannen, begrotingen opstelt danwel laat opstellen; de in de betreffende opdracht genoemde werkzaamheden uitvoert danwel laat uitvoeren en de in de opdracht genoemde levende of dode materialen levert of doet leveren.

De opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan De Buitenbeleving opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

Aangenomen werk
Het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van levende danwel dode materialen welke voor start van de uitvoering van de opdracht schriftelijk tussen opdrachtgever en De Buitenbeleving zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaal bedrag.

Vrij of regiewerk
Het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van levende dan wel dode materialen waarvan de omvang, aard en soort voor start van de uitvoering van de opdracht niet nader zijn omschreven.

Het in de schriftelijk overeengekomen opdracht genoemde uurloon betreft de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. De Buitenbeleving brengt de opdrachtgever het totaal aantal uren in rekening dat De Buitenbeleving danwel zijn personeel voor de opdrachtgever werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Aannemer
Een aannemer is een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren; de aannemer verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk.

Offerte

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht zal De Buitenbeleving zich op de hoogte stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht De Buitenbeleving deze informatie te verstrekken.
 2. De Buitenbeleving brengt de offerte schriftelijk uit.
 3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 kalenderdagen na dagtekening, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichte werkzaamheden en/ of de te leveren levende en/of dode materialen op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan De Buitenbeleving verstrekte informatie.
 5. De Buitenbeleving behoud zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. Deze blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet op enigerlei wijze worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijzen worden gebruikt.
 6. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan De Buitenbeleving wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. binnen 14 dagen na datum der beslissing dienaangaande door de opdrachtgever aan De Buitenbeleving retour worden gezonden tenzij deopdrachtgever de werkelijk tekenkosten, zowel die in de offerte waren gespecificeerd binnen 14 dagen aan De Buitenbeleving betaalt moeten worden.
 7. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is. Mits anders mondeling en/ of schriftelijk is afgesproken.
 8. De offerte vermeld de wijze van betaling

Opdracht

 1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van vrij of regiewerk en/of van koop of verkoop (uitgezonder koop of verkoop tegen
  contante betaling) alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de door De Buitenbeleving uitgebrachte offerte door de opdrachtgever
 2. Schriftelijk aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte akkoord dateert en ondertekent en deze vervolgens uiterlijk 30 kalenderdagen na offerte datum ter beschikking stelt aan De Buitenbeleving. En/of duidelijk opdracht geeft via schriftelijk danwel email.

Prijs

 1. Uit de offerte en de opdracht blijkt duidelijk per onderdeel het van toepassing zijnde btw-tarief. Uit de offerte en de opdracht blijkt duidelijk dat er een
  betalingstermijn van 14 dagen is. Mits er een termijnbetaling geschiet. Dit blijkt uit offerte en/ of opdracht.
 2. Eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden tegen kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders in de offerte of opdracht is aangegeven.
 3. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt in zowel uurtarief als materiaal zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 4. Als deze 3 maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtgever bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst bij schriftelijke mededeling te ontbinden.
 5. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien worden per ingangsmoment daarvan aan de opdrachtgever doorberekend.

Wijzigingen aangenomen werk

 1. Wijzigingen in het aangenomen werk zullen schriftelijk worden overeengekomen en vastgesteld in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 2. Alle wijzigingen in aangenomen werk zullen, wanneer daaruit een hogere prijs volgt, als meerwerk worden beschouwd en indien daaruit een lagere prijs volgt, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom volgens de in de opdracht vastgelegde wijze van betaling, tussen De Buitenbeleving en de opdrachtgever worden verrekend.

Levering en aansprakelijkheid

 1. De Buitenbeleving staat ervoor in dat de geleverde materialen en/of goederen beantwoord aan het in de opdracht gestelde en dat deze in overeenstemming zijn met mogelijk ten tijde van levering geldende wettelijke eisen.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en verwerkte levende materialen wordt door De Buitenbeleving niet ingestaan.
 3. Bij levering van materialen door De Buitenbeleving die door worden betrokken van of via derden gelden specificaties en leveringsvoorwaarde van de
  betreffende leverancier. Door verlenen van de opdracht door opdrachtgever aan De Buitenbeleving verklaart opdrachtgever zich expliciet akkoord met het gestelde in dit artikel.
 4. Mogelijk in het kader van de opdracht geleverde grond, teelaarde, compost of zand, funderings- of verhardingsmateriaal voldoet aan daaraan mogelijk ten tijde van levering te stellen wettelijke eisen.
 5. Indien materiaal-levering door de opdrachtgever wordt verzorgd en deze materialen niet tijdig op het werk beschikbaar zijn heeft De Buitenbeleving recht op vergoeding van dientengevolge aantoonbaar door hem geleden schade.
 6. De Buitenbeleving is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeit uit materiaallevering door opdrachtgever.
 7. De Buitenbeleving is nimmer aansprakelijk voor het afvoeren van (rest) materiaal wat is geleverd door opdrachtgever.
 8. Indien naar het oordeel van De Buitenbeleving de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade aan opdrachtgever, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden duren.
 9. Indien bij levering van materialen op locatie van de opdrachtgever door de op opdrachtgever beschadiging van goederen worden geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen 2 werkdagen na aflevering bij De Buitenbeleving hiervan melding te maken.
 10. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 11. Indien een schademelding van de opdrachtgever aan De Buitenbeleving uitblijft wordt de opdrachtgever geacht de materialen te hebben geaccepteerd.
 12. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen die maatregelen te treffen die de schade aan geleverde materialen tussen het moment van levering en het moment van opleveren van het werk kunnen voorkomen of beperken.

Oplevering

 1. Het werk wordt opgeleverd middels een mondelinge melding van De Buitenbeleving aan de opdrachtgever dat het werk geheel is uitgevoerd of
  geplaatst en deze het werk als zodanig door middel van een mondelinge mededeling heeft aanvaard.
 2. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat betreffende gedeelte als opgeleverd word beschouwd.

Betaling/niet-tijdige betaling.

 1. Betaling vindt plaats op de wijze zoals in de opdracht is aangegeven.
 2. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat in de opdracht overeengekomen betalingsafspraken door hem niet zijn nagekomen.
 3. De Buitenbeleving zendt bij betalingsverzuim door de opdrachtgever een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering aan zijn verplichtingen te voldoen.
 4. Over het openstaande bedrag waarvan de betaling door de opdrachtgever niet tijdig is verricht, brengt De Buitenbeleving rente in rekening vanaf het moment dat het verstrijken van de betalingstermijn tot op de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 5. Indien in opdracht van De Buitenbeleving betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Alle door De Buitenbeleving geleverde materialen blijven eigendom van De Buitenbeleving zolang deze niet dan wel niet volledig zijn betaald.
 7. Bij alle graafwerkzaamheden groot of klein, vraagt De Buitenbeleving een Klicmelding aan. Deze kosten zullen door De Buitenbeleving in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever zoals in offerte vermeld.
 8. Bij straatwerkzaamheden in het kleigebied, kan de opdrachtgever zich niet beroepen op herstelwerkzaamheden en/ of een schadevergoeding.
 9. (Bij nieuwbouw projecten) Als de aannemer van de bouw de zand en grondwerkzaamheden uitvoert. Is De Buitenbeleving niet aansprakelijk als er
  tekort/teveel aangebracht is. Eventuele aan/af-voerkosten en meerwerk komen voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Ook eventuele schade voortvloeiend uit deze bovengenoemde werkzaamheden van de aannemer is De Buitenbeleving niet voor aansprakelijk.

Klachten

 1. Ingeval van klachten zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch maximaal 14 dagen na het ontstaan van de klacht De Buitenbeleving daarover schriftelijk informeren.
 2. Opdrachtgever en De Buitenbeleving komen overeen bij blijvend geschil

Overmacht

 1. Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding.
 2. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt zullen partijen nadere afspraken maken voor de (verdere) uitvoering van werk/levering en de totaalprijs.
 3. Indien naar het oordeel van De Buitenbeleving de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft De Buitenbeleving het recht werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voorduren. Hierbij heeft De Buitenbeleving het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven zijn geeindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.